Indieningsdocumenten

Wat in te leveren voor Lokaal advies?

De indiening van een nieuwe studie of amendement loopt digitaal via het programma Study Management® (Cloud9, Research Manager, Deventer). Om een studie te kunnen indienen, hebben de indiener en eventueel ondersteunend personeel zoals een researchcoördinator, een account nodig. Dit kunt u rechtstreeks via het systeem Research Manager aanvragen. Ga dan met behulp van Internet Explorer naar de volgende website: https://myresearchmanager.com/Catharina/.

In het programma Study Management® dient u de volgende documenten te plaatsen:

IndieningsdocumentAandachtspunten & standaard documenten
Aanbiedingsbrief
  • Vermeld of een onderzoekscontract wordt afgesloten.
  • Vermeld of de proefpersonenverzekering moet worden afgesloten door het Catharina Ziekenhuis. (Het secretariaat van de Lokale uitvoerbaarheidscommissie zal hiervoor vervolgens zorgdragen.)
  • Deze brief dient ondertekend te zijn door de lokale hoofdonderzoeker.
ABR-formulier
  • De laatste versie die is goedgekeurd door de erkende METC dient te worden ingediend.
Financiële paragraaf (indien van toepassing)

Per 8 mei 2017 dient een financiële paragraaf ingediend te worden voorzien van de juiste handtekeningen. De financiële paragraaf is van toepassing indien er in het kader van het onderzoek extra verrichtingen (in de vorm van diagnostisch onderzoek of behandeling) worden uitgevoerd die buiten de reguliere zorg voor de patiënt vallen. Het kan hierbij gaan om zowel contract research als eigen geïnitieerd onderzoek. De paragraaf is als blanco document terug te vinden bij het tabblad "Documenten" in Research Manager. De paragraaf toetst of de financieel administratieve consequenties van het onderzoek voldoende helder zijn én afgestemd zijn met de betrokken afdelingen.

Onderzoeksprotocol

De laatste versie die goedgekeurd is door de erkende METC dient te worden ingediend.

Proefpersoneninformatie- en toestemmingsformulier (centrumspecifiek)

De laatste versie die goedgekeurd is door de erkende METC dient te worden ingediend. Alléén de lokale gegevens dienen gewijzigd en/of toegevoegd te worden aan deze goedgekeurde versie. Het gaat dan om:

Onderzoeksverklaring
  • In het Catharina Ziekenhuis dient de onderzoeksverklaring te worden getekend door de specialistmanager en de zorggroepmanager. Graag de namen en functies duidelijk noteren en de verklaring door de desbetreffende functionarissen laten tekenen.
  • Let erop dat het NL-nummer en de naam van de hoofdonderzoeker van het Catharina Ziekenhuis ingevuld zijn en dat alle vragen beantwoord zijn.
  • Standaardformulier: onderzoeksverklaring.
CV hoofdonderzoeker Catharina Ziekenhuis + GCP-certificaat Een recent en bijgewerkt CV dient te worden ingediend. Als bijlage dient een geldig GCP-certificaat overlegd te worden (t.w. niet ouder dan 3 jaar). In het Catharina Ziekenhuis dient de PI een geldig GCP certificaat te hebben. Zie ook deze brief.
Certificaat WMO-proefpersonenverzekering verrichter (indien van toepassing)
Certificaat aansprakelijkheidsverzekering

Onderzoekscontract met verrichter (indien van toepassing)

Per 8 mei 2017 dient voor indiening een getekend onderzoekscontract in het programma gezet te worden. Voorafgaand aan ondertekening en indiening dient het contract ter toetsing te worden voorgelegd aan de jurist van het Catharina Ziekenhuis.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van, of onderzoek verricht wordt naar, medische hulpmiddelen die vallen onder het convenant Medische Technologie, dient een productdossier te worden aangelegd in i-Task. Hiermee komt het product onder de aandacht van de afdeling Medische Technologie, en wordt het gebruik ervan binnen het Catharina Ziekenhuis geregistreerd. Daarnaast dient er een addendum contract research met medische hulpmiddelen moeten worden ingevuld.

Positief (nader) besluiten erkende METC
  • Uit de/het besluit(en) van de METC moet opgemaakt kunnen worden, dat de documenten die worden ingediend voor de beoordeling van de lokale uitvoerbaarheid, goedgekeurd zijn door de erkende METC.
  • Het besluit waarop het Catharina Ziekenhuis toegevoegd is als deelnemend centrum aan de studie dient ingediend te worden.
PIA

De Privacy Impact Analyse (PIA) is vanuit de vernieuwde privacywetgeving (AVG) verplicht om in te vullen. Het document is terug te vinden bij het tabblad ‘documenten’ in Research Manager.