Over Catharina

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties bieden we op een aantal onderdelen topklinische zorg: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis.

Vooruitstrevend in innovatie

In het Catharina Ziekenhuis combineren we complexe behandelingen met de nieuwste technieken. Innovatie speelt een belangrijke rol. Op tal van terreinen wordt met geavanceerde techniek en apparatuur diagnostiek en behandeling bedreven. Zorgprofessionals in het Catharina Ziekenhuis zijn vooruitstrevend en altijd op zoek naar nieuwe wegen om zorg nog beter en veiliger te maken.

Opleiding en wetenschappelijk onderzoek

Het Catharina biedt tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werkt daarin nauw samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio, waaronder het UMC Maastricht. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie. In wetenschappelijk onderzoek werkt het Catharina Ziekenhuis samen met o.a. de TU/e Eindhoven. Baanbrekende wetenschappelijke output dat internationaal hoog scoort, nieuwe (gecombineerd) behandelmethodes en technieken en procesverbeteringen die het ziekenhuis steeds veiliger maken, zijn het resultaat. Dat is bijzonder voor een niet-academisch ziekenhuis.

Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief

Gedreven door het leven

Catharina is de beschermheilige van de parochie waaruit het ziekenhuis is ontstaan. Zij was zo gedreven in haar geloof dat ze dit uiteindelijk met de dood moest bekopen. Deze bevlogenheid en gedrevenheid zit nog steeds in het DNA van de mensen die in het Catharina Ziekenhuis werken. Zij zijn gedreven om de patiënt, waarvoor het ziekenhuis een enorme verantwoordelijkheid draagt, de beste zorg te geven. Want gezondheid, en daarmee het leven zelf, is ons belangrijkste goed. 

Cliëntenpanel

Het Cliëntenpanel is een initiatief van de Cliëntenraad en het Catharina Ziekenhuis. Enkele keren per jaar benaderen we de leden van het Cliëntenpanel via een online onderzoek om mee te denken over onderwerpen die op dat moment spelen in het ziekenhuis. De ervaringen en meningen die de leden met ons delen zetten we in om verbeteringen door te voeren in het ziekenhuis. In deze folder leest u meer informatie over het Cliëntenpanel.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is een onafhankelijk wettelijk verplicht adviesorgaan voor de Raad van Bestuur. Zij vertegenwoordigt de belangen van cliënten van het ziekenhuis. Met cliënten bedoelen we (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers van het Catharina Ziekenhuis. De Cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd het bestuur van het ziekenhuis te adviseren over allerlei onderwerpen waar u mee te maken kunt krijgen. Denk aan het voedingsbeleid, de schoonmaak, de wachttijden, het patiëntendossier, de huisvesting, het zorgaanbod etc. De Cliëntenraad is o.a. ook betrokken bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Lees meer over  de Cliëntenraad

Waarom een Cliëntenpanel?

Goede gezondheidszorg en een goede dienstverlening is voor iedereen belangrijk. Door van onze patiënten en bezoekers te horen hoe zij het ziekenhuis ervaren kunnen de Cliëntenraad en het ziekenhuis zich een beter beeld vormen van wat er onder cliënten leeft. Dit biedt ons inzichten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.  

Hoe werkt het Cliëntenpanel?

Gemiddeld vier keer per jaar benaderen wij de leden van het Cliëntenpanel via een online onderzoek om hun ervaringen en meningen met ons te delen over de onderwerpen die op dat moment spelen in ons ziekenhuis. Meedoen aan onderzoeken van het Cliëntenpanel is altijd vrijblijvend; u bent niet verplicht de vragenlijst in te vullen. De enquête kunt u online invullen op een moment dat het u schikt.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van elk onderzoek delen wij vanzelfsprekend met de panelleden. Daarnaast worden de resultaten gedeeld met de betrokken afdelingen en Raad van Bestuur, zodat zij op basis hiervan verbeteringen kunnen doorvoeren.

Worden persoonlijke gegevens beschermd?

Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met de gegevens en antwoorden van onze panelleden. Deze worden alleen gebruikt voor analyse van de onderzoeksresultaten. Persoonlijke gegevens en medische gegevens van de panelleden worden niet gekoppeld aan de antwoorden. De privacy wordt gewaarborgd. Uw e-mailadres gebruiken wij om u de uitnodiging voor het onderzoek toe te sturen. U kunt uw gegevens op uw verzoek altijd laten aanpassen of laten verwijderen uit het bestand. U ontvangt een bericht wanneer uw verzoek is ontvangen en is verwerkt.

Wilt u meedenken met het Catharina Ziekenhuis?

Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor het Cliëntenpanel. Wij vragen u vervolgens om een  korte vragenlijst in te vullen waarin u enkele persoonsgegevens (geslacht/leeftijd) op geeft. Deze helpen ons bij het interpreteren van de resultaten.

Aanmelden

Vragen en Afmelden

Vragen over het Cliëntenpanel kunt per e-mail sturen naar clientenpanel@catharinaziekenhuis.nl. Tevens kunt u zich via dit e-mailadres afmelden.

Catharina Ziekenhuis maakt medische hulpmiddelen

Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van medische hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen worden gebruikt bij patiënten voor diagnostiek, behandeling of verlichting van de ziekte. Al deze hulpmiddelen zijn CE-gemarkeerd en voldoen aan de wettelijke eisen. Het ziekenhuis maakt echter ook gebruik van medische hulpmiddelen die niet op de markt verkrijgbaar zijn. Deze hulpmiddelen maakt het ziekenhuis zelf binnen de kaders van de wet Medical Device Regulation (MDR). Ook deze hulpmiddelen voldoen aan alle geldende veiligheids- en presentatie eisen die de MDR-wet vereist. Meer informatie over de medische hulpmiddelen die het Catharina Ziekenhuis zelf maakt, is op te vragen via de afdeling MICT via telefoonnummer (040) 239 99 60.

Missie en visie

Onze missie

Onze missie is om met onze zorg elke dag de kwaliteit van leven merkbaar te verbeteren.

Onze visie

Patiënten ontvangen bij ons veilige en specialistische zorg die voor hen merkbaar van waarde is. Deze zorg leveren wij samen met onze netwerkpartners. Op een aantal terreinen bieden wij hooggespecialiseerde zorg. Onze kracht is kennis én kunde, gevoed door opleiding en onderzoek. Wij zijn gedreven door het leven. De kwaliteit van leven van onze patiënt staat bij ons centraal, niet alleen zijn of haar ziekte. Patiënten kiezen samen met onze zorgverleners welke zorg hen het beste past, onafhankelijk van tijd en plaats. Om dat te kunnen doen, innoveren wij continu. Onze mensen zijn dé dragers van de veilige en waardegedreven zorg voor onze patiënten.

Kernwaarden

 • ambitieus
 • verbindend
 • veerkrachtig

Kerngebied en verzorgingsgebied

Voor basiszorg en topklinische zorg komen onze patiënten vooral uit het aangegeven kern- en verzorgingsgebied. Het kerngebied geeft weer waar het grootste gedeelte van deze patiënten vandaan komt. Voor topklinische zorg komen patiënten ook uit andere delen van Nederland (bovenregionaal gebied), omdat we met name voor hart- en vaatziekten en kanker behandelingen aanbieden die niet in alle ziekenhuizen beschikbaar zijn.

klik op de afbeelding voor een vergroting

Organisatiestructuur

Het Catharina Ziekenhuis is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen de instelling en voor de bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht  toetst het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur. De toezichthouder stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met het publieke belang van de instelling. Ook de perspectieven van direct betrokkenen (zoals cliënten en medewerkers) zijn belangrijk bij de toetsing. Onder de taken van de Raad van Toezicht vallen de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en het goedkeuren van het meerjarenbeleid van het ziekenhuis. Ook fungeert de Raad van Toezicht als klankbord van de Raad van Bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke vraagstukken.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • Prof. dr. B.J.M. (Nardo) van der Meer, voorzitter
 • mw. drs. G.J.C.M. (Geranne) Engwirda-Kromwijk, lid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • dhr. drs. J.J.G.M. Sanders, voorzitter
 • mw. mr. M.M. Jonk, vice-voorzitter
 • mw. prof. dr. S.E. Geerlings, lid
 • dhr. ir. A.H. Lieftinck, lid
 • mw. prof. dr. R.M. Letschert, lid

Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis

De medisch specialisten die verbonden zijn aan het Catharina Ziekenhuis zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis. Deze vereniging heeft een eigen stafbestuur, gekozen door de leden zelf. De kerntaak van de Vereniging Medische Staf is het bewaken van de kwaliteit van de zorg in het Catharina Ziekenhuis.

Bestuur Medische Staf

Het bestuur Medische Staf van het Catharina Ziekenhuis bestaat uit:

 • Dhr. Drs. E.S.T. [Edwin] Knots (kinderarts), voorzitter
 • Dhr. Dr. P.H. [Pepijn] van der Voort (cardioloog), vice-voorzitter
 • Dr. G. van Montfort (chirurg), lid
 • Mw. Dr F.A. [Femke] Intven (internist-intensivist), lid
 • Dhr. Drs. R.A.C. [Ralph] van Wezel (ziekenhuisapotheker), lid
 • Dhr. Dr. E.A.J.G. [Eric] Koolen, (Anesthesioloog), lid


Structuur van de organisatie

klik op de afbeelding voor een vergroting

Zorggroepen

Het Catharina Ziekenhuis is onderverdeeld in vier zorggroepen. Een zorggroep bestaat uit verschillende specialismen. Een zorggroep is opgebouwd uit in meerdere of mindere mate aanpalende specialismen. ‘Aanpalend’ wil zeggen: zij verlenen zorg in overlappende zorgprocessen (bijv. het Catharina Kanker Instituut), hebben een vergelijkbare marktoriëntatie (bijv. het Hart- en Vaatcentrum), gebruiken dezelfde capaciteiten (bijv. snijdende disciplines) of hebben vergelijkbare bedrijfskundige vraagstukken die een bepaalde managementexpertise vragen (bijv. Logistiek). Er zijn ook specialismen in een zorggroep, die hiermee geen raakvlakken hebben. Dat geeft niets: zorggroepen zijn immers geen kleine ziekenhuizen en voeren geen eigen beleid. Zij dragen bij aan de verbinding tussen afdelingen / specialismen en de rangschikking in zorggroepen draagt bij aan de bestuurbaarheid en samenhang van het Catharina Ziekenhuis als geheel. De zorggroep wordt geleid door de zorggroepmanager en de specialistmanagers van de specialismen.

Service-eenheden

De zorgroepen worden ondersteund door service-eenheden:

 • service-eenheid Facilitair Bedrijf
 • service-eenheid Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT)
 • service-eenheid Financiën
 • service-eenheid Onderwijs & Onderzoek (O&O)
 • service-eenheid Human Resource Management (HRM)
 • service-eenheid Bouw & Inrichting

Stafafdelingen

Naast de service-eenheden zijn er vier stafafdelingen:

 • bureau Raad van Bestuur
 • afdeling Marketing & Communicatie
 • afdeling Kwaliteit & Veiligheid
 • afdeling Inkoop

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad (OR) en het Verpleegkundig Stafbestuur van het Catharina Ziekenhuis komen op voor de belangen van hun achterban (OR voor medewerkers, Verpleegkundig Stafbestuur voor verpleegkundigen) en oefenen invloed uit op het beleid van de organisatie.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Dit realiseert de OR door de werknemers te vertegenwoordigen in het overleg met de Raad van Bestuur. Daarbij oefent de OR invloed uit op het beleid, door gebruik te maken van het in de Wet op Ondernemingsraden genoemde adviesrecht, beroepsrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht. Op deze wijze laat de OR de belangen en opvattingen van de medewerkers doorklinken in het beleid van het ziekenhuis, zonder daarbij het belang van de organisatie zelf uit het oog te verliezen.

Verpleegkundig Stafbestuur

Dit adviesorgaan adviseert de Raad van Bestuur via het Bestuurlijk Verpleegkundig Beraad over het verpleegkundige beleid en is een belangrijke aanjager voor de professionele ontwikkeling van het verpleegkundige beroep in het Catharina Ziekenhuis. Het verpleegkundig stafbestuur bestaat uit 7 verpleegkundigen.

Commissies en raden

Naast de zorggroepen, service-eenheden en stafafdelingen kent de organisatie van het ziekenhuis diverse commissies die zijn aangesteld door de RvB en het bestuur van de vereniging Medische Staf. Voorbeelden daarvan zijn de Commissie Medische Kwaliteit (CMK), Infectiecommissie, Geneesmiddelencommissie, Necrologiecommissie, Commissie Orgaan en Weefseldonatie en de Werknemersklachtencommissie. Formele adviesorganen en commissies zijn bijvoorbeeld de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Verpleegkundig Stafbestuur.


Stichting Catharina Ziekenhuis

Kamer van Koophandelnummer: 41087385
RSIN-nummer: 002655135